(An-)Sichten, DZ Bank Kunstsammlung

Frankfurt
September 27 - January 1, 2018